Yasal Uyarı


a) Forex Nedir? Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Hangi Tür Hizmetleri Sunmaya Yetkilidir?

Kaldıraçlı alım satım piyasası, her türlü döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca belirlenecek diğer varlıkların kaldıraçlı olarak, elektronik ortamda alım satım işlemlerinin yapıldığı piyasadır. 1973 yılında dünya ekonomilerinin dalgalı kura geçmesiyle birlikte, 1973- 1976
yılları arasında dünya piyasalarında yerini almıştır. Kaldıraçlı alım satım piyasasını ifade eden FOREX kelimesi, İngilizce Foreign Exchange kelimelerinin, sırasıyla, ilk üç ve ilk iki harflerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. 'Yabancı para değişimi' anlamına gelir. Forex piyasası, 'yabancı paraların birbirleri arasındaki değişim oranları' ndan faydalanılarak kar amacı ile alım satımların yapıldığı piyasadır.

Forex piyasasında kaldıraç sistemi bulunur. Kaldıraç sisteminde, işlem yapmaya başlamadan önce belirlenmiş, ‘belirli kaldıraç oranları’ ile işlemler yapılır. Kaldıraç oranı, ,işlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek pozisyon tutarıdır.

Türkiye’de 1:100’e kadar olan kaldıraç oranları kullanılabilmektedir. Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de 1:100 oranını geçememek şartıyla, aracı kurum ve müşteri arasında serbestçe belirlenebilecek olan kaldıraç oranlarıyla işlem yapılabilmektedir.

Kaldıraçlı alım satım piyasasında işlem yaparken, varlık hesaplarında belirli oranda teminat bulundurulması gerekir. Bu teminat oranları belirli bir %’lik oranın altına düştüğü zaman, teminat tamamlama çağrısı yapılır. Kaldıraçlı alım satım piyasası, kaldıraç ve kaldıraca bağlı olan teminat sistemine göre çalışır.

Kaldıraçlı alım satım piyasasında yalnızca Kurulca yetkilendirilmiş aracı kuruluşlar kaldıraçlı alım satım faaliyetinde bulunma yetkisine sahiptir. Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş, Kurulca kaldıraçlı alım satım piyasasında işlem yapması uygun görülen, gerekli bilgi ve donanıma sahip, ender kuruluşlardandır.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş olarak sunduğumuz diğer hizmetler hakkında bilgi edinmek için, www.turkishyatirim.com internet sitesi/ hizmetler bölümünü inceleyiniz.

b) Temsilcisi Olunan Kuruluşu Tanıtıcı Bilgiler

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş, müşterilerin emirlerini doğrudan kabul eder ve/veya gerçekleştirir. Temsilcisi olunan bir kuruluş değildir.

c) Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur Ve Riskleri (RISK UYARISI)

ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:V, No:125 “Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”inin 9 uncu maddesinde öngörüldüğü üzere “Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş risk uyarısı konusunda müşterilerine risk bildirim formu verecek; müşterilerinden, formun okunup anlaşıldığına dair yazılı bir beyan alacaktır.

UYARI

Kaldıraçlı alım satım işlemi hizmeti sunmak Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabidir. Bu nedenle, işlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun söz konusu işlemlere ilişkin yetkisinin olup olmadığını kontrol ediniz. Kaldıraçlı alım satım işlemi
yapmaya yetkili olan kuruluşları www.spk.gov.tr veya www.tspakb.org internet sitelerinden öğrenebilirsiniz.

RİSK BİLDİRİMİ

İşlem yapacağınız yetkili kuruluş ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

1. Yetkili kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.

2. Kaldıraçlı alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat hareketleri sonucunda yetkili kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz.

3. Yetkili kuruluşun yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.

4. Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.

5. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin bulunduğu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve alım satım hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.

6. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde size sunulan parite fiyatları ve “spread”ler en iyi fiyat durumunu yansıtmayabilir. Başka kurumların fiyatlarını da kontrol etmeniz yerinde olacaktır.

7. İşlemlere başlamadan önce yetkili kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.

8. Yetkili kuruluşlar tarafından kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kayba uğramayacağınız, kaybınızın kontrol altında tutulacağına veya kayba uğramanız durumunda ek teminat çağrısı yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate almanız
gerekmektedir.

9. Müşteri, işlem yapmaya başlamadan önce aşağıda belirtilen hususları tamamen anladığını
teyit eder:
- İşlemin şekil ve prensipleri ile bu tür işlemlerin temelinde yatan piyasa özellikleri;
- Müşteri’nin bu tip bir işlem sonucunda karşı karşıya kalacağı mali riskin boyutu (mali hedefler, şartlar ve kaynaklarla ilgili tecrübeler ışığında, bu tür bir riskin müşteriye uygun olup olmadığının belirlenmesi);
- Bahsi geçen işlemin hukuki şart ve koşulları.

10. Müşteri, bazı piyasa koşulları altında, pozisyonunun likide etmenin veya makul bir fiyat veya risk değerlendirmesi yapmanın çok zor veya imkansız olduğunu görebilir. Bu durum, piyasa nakit sıkıntısında olduğunda, elektronik veya işletim sistemlerinde bir arıza olduğunda veya genel olarak ‘mücbir sebepler’ olarak adlandırılan durumların varlığında olabilir. ‘Stoploss’ talimatı gibi şarta bağlı emir vermek, bazı piyasa koşullarında bu tip talimatların yerine getirilmesi imkansız olacağından zararın her zaman istenilen düzeyde kalacağı anlamına gelmez. Müşteri ‘stop’ veya ‘stop-loss’ talimatı verirken, bazı piyasa koşullarında satışın talep ettiği fiyattan farklı bir fiyatla gerçekleşebileceğinin bilincinde olmalıdır.

Mücbir sebepler, bunlarla sınırlı olmaksızın, aşağıda belirtilen:

    a) Banka’nın normal şartlarda Müşteri’nin işlem yapmasına izin verdiği bir veya birden fazla döviz piyasasında Banka’nın alım-satım işlemlerine engel olacağını düşündüğü hareket, eylem veya olaylar (elektrik kesintisi, elektronik ve haberleşme araçlarının çalışmaması, grev, isyan veya iç savaşın da dahil olduğu ancak bunlarla sınırlı olmayan olaylar);

    b) Herhangi bir piyasanın askıya alınması veya kapatılması, veya bankanın verdiği fiyatı etkileyen şartların ortadan kalkması veya bu şartlarla ilgili bir sorun oluşması veya bu tür bir piyasada/durumda işlemler için limit dayatılması veya alışılmadık şartların oluşması; ya da

    c) Herhangi bir döviz kurunda ve/veya ilgili piyasada aşırı hareketlilik yaşanması gibi durumları kapsamaktadır.

11. Müşteri teminatının belirtilen seviyenin (%75) altında olması durumunda pozisyonlarının tamamen ya da bir kısmının kapatılabileceğini bilmelidir.

12. Sistemde otomatik pozisyon kapatma olduğunun bilincinde olmalı ve otomatik pozisyon kapatma sonrasında oluşacak zararlardan müşterinin kendisinin sorumlu olduğunun bilincinde olmalıdır.

Ayrıca Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş, kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin faaliyetlerini sürdürürken,
    a) Müşterilere adil ve dürüst davranacağını, b)Müşterileri ile aralarında ortaya çıkabilecek çıkar çatışmaları konusunda yeterli bilgilendirme ve şeffaflığın, Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından sağlanacağını,

    c) İşlemlerin gerçekleştirileceği fiyatların genel piyasa koşulları ile uyumlu olarak nesnel bir biçimde belirleneceğini,

    ç) Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş tarafından başka bir kuruluşa iletilmek üzere alınan müşteri emirleri olursa, müşteri emirleri, Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş ’ın kendi hesabına veya ilişkili kişilerin hesabına verilen aynı fiyatlı emirlerden öncelikli olarak yerine getirileceğini,

    d) Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş’nin, müşterilerine, yatırdıkları teminat tutarlarından daha fazla bir kayba uğramalarına neden olacak şekilde işlem yaptırmayacağını,
    e) Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş’nin, ortak, yönetici, ihtisas personeli ile müfettiş ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca atanan denetçilerinin işleri dolayısıyla yetkili kuruluş ve müşterileri hakkında öğrendikleri bilgilere ilişkin olarak sır saklama yükümlülüğüne riayet edeceğini, kabul ve beyan etmektedir.

    ç) Kullanılan Platformun Özellikleri, Risk Ve Güvenlik Tedbirleri İle Platformda Meydana Gelebilecek Risklere Karşı Kullanılabilecek Alternatif İletişim Yöntemleri Elektronik İşlem Platformu’nun Çalışması İçin Gereken Minimum Sistem Gereklilikleri:
• Windows 2000 / XP / Vista
• 2 .0 GHz veya daha hızlı CPU
• 512 MB RAM (1GB önerilir)
• Ekran çözünürlüğü 1024x768 veya daha yüksek
• Modem/bağlantı hızı 36.6 Kbps veya daha hızlı
• Internet Explorer sürüm 7.0 / Mozilla FireFox 2.0 veya daha yeni sürümler

Müşterilere Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından sunulan elektronik işlem platformu, risk ölçüm mekanizmasına sahiptir. Anlık olarak fiyatlardaki değişimleri dikkate alarak müşteri bazında oluşan riskleri kontrol edebilecek, gerekli teminatları hesaplayabilecek, ortaya çıkan risklere karşı müşterilerin uyarılmasını sağlayacak gerekli bilgi işlem altyapısı mevcuttur. Tüm hesaplamalar gerçek zamanlı olarak yapılır. Müşterilerin teminatları, alacak ve borçları, açık pozisyonları ve kar zarar durumları anlık olarak takip edilip, gerekli risk kontrolleri yapılmaktadır.

Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde bilgi işlem altyapısının kapasite ve güvenlik takibi gerçek zamanlı olarak yapılmakta; ayrıca günlük operasyonel süreçlerin bir parçası olarak, risk yönetimi ile log yönetimi de bağımsız olarak incelenmektedir.

Turkish Yatırım nkul Değerler A.Ş., gerçek zamanlı ve veri kopyalama destekli bir yedekleme sitesinde iki adet veri merkezine sahiptir. Eğer bir telekomünikasyon, network, işlem platform sorunu ortaya çıkarsa, trafik otomatik olarak alternatif veri merkezine yönlendirilmektedir. Bu yedeklemenin yanı sıra verileri kurtarmak için günlük çevrim dışı yedekleme de yapılmaktadır. Birden fazla firewall ve izinsiz giriş engelleme sistemleri ile sistem ve veri bölümleme, idari oturum, kontrol ve kayıt uygulamaları gerçekleştirilerek, elektronik işlem
platformunun, müşteri rızası olmaksızın üçüncü kişilerce kullanımı engellenmektedir. Ayrıca elektronik işlem platformu ile müşteri arasındaki veri iletişiminin yetkisiz kişilerce dinlenme veya kesilmesi ya da veri değişimlerinin engellenmesi için gerekli bilgi güvenliğini sağlayan teknolojik donanım ve denetim mevcuttur.

Ayrıca, Turkish Yatırım nkul Değerler A.Ş.'nin bilgi işlem altyapısında, oluşabilecek risklere karşı güvenlik tedbirleri için;

Güvenlik duvarı kullanılmaktadır. İlgili sunucular güvenlik duvarında ayrı bir DMZ bölgesinde bulunmaktadır.
Güvenlik duvarı üzerindeki yetkiler dahilinde erişimler düzenlenmektedir.
Sistem odalarındaki tüm cihazlar paralel çalışan yedekli UPS sistemleri ile beslenmektedir.
Sistem odasını ve binayı besleyen jeneratör cihazı kullanılmaktadır. Elektrik kesintisine karşı sistemleri beslemektedir.
Sistem odasında algılama – izleme ve denetleme çözümleri bulunmaktadır.
Kullanılan kartlı giriş sistemi ile sistem odasına sadece yetkisi olan personeller giriş yapabilmektedir.
Sistem odaları giriş çıkış logları aylık olarak incelenmekte ve denetim birimlerine raporlanmaktadır.
Isı-nem-duman-su algılama ve uyarı sistemi kullanılmaktadır. Tanımlı olarak eşik değerleri aşıldığında işletim sürecinde tanımlı olarak görevlilere uyarı mesajları e-posta olarak gönderilmektedir.
Turkish Bank A.Ş. vardiya ekibi tarafından 7/24 takip edilmektedir.
Ayrıca Valikonağı binası güvenlik ekibi tarafından da 7/24 takip edilmektedir.
Oluşabilecek risklere karşı müşteri ile alternatif iletişim aracı olarak telefon kullanılacaktır.
Müşteriler her türlü teknik destek veya olası sorunlar için 5/24 Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. iletişim numaralarından ya da 444 29 39 nolu forex call center numarasından iletişim imkanına sahip olacaklardır.

    d) Turkish Yatırım Menkul Değerler AŞ.'de Emir İletimi Ve İşlemlerin Gerçekleştirilmesi Nasıl Olur?
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., yazıyla teyit edilmemiş olan telefaks, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, Intranet, vb,), telgraf, sözlü(yüzyüze), telefon veya başkaca iletişim veya ulaştırma veya taşıma araçlarıyla yapılan bildirimleri veya verilen alım satım emri, virman, havale ve diğer talimatları yerine getirmeye yetkilidir. Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., telefonla alınan emirlerde konuşmaları uygun cihazlarla kaydeder ve telefonla emir alınmasında Sermaye Piyasası Kuralları hükümlerine uyulur.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla verilen bir emri uygulamadan önce, bu Emrin yazılı olarak teyit edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., bu yetkisini kullanmakla yükümlü değildir.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., tarafından telefon ile alınan müşteri emirlerine ilişkin ses kayıtlarının, faks yoluyla alınan emirlere ilişkin talimatın ve gün içinde faks ile iletilen tüm emirlerin aracı kuruma ulaştığı tarih ve zaman bilgilerini içeren toplu dökümün, internet üzerinden alınan emirlerde tarih, zaman ve müşteri bazında olmak üzere emri ileten müşterilere ilişkin IP (Internet Protokol) numaraları kayıtlarının, her ne türlü olursa olsun elektronik ortamda diğer şekillerde alınan emirlerde emri veren kaynağı gösterecek şekilde gerekli elektronik log kayıtlarının, emri alan aracı kurumlarca tutulması ve elektronik ortamda tutulan verilerin gerektiğinde yazılı hale dönüştürülebilecek şekilde olması kaydıyla, kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin tüm belge ve kayıtların 5 yıl süreyle saklanması zorunludur. Saklanması gereken belge ve kayıtlardan ihtilaflı olanların yukarıda belirtilen süre ile kayıtlı olmaksızın ihtilaf sonuçlanıncaya kadar muhafazası zorunludur.

Müşteri, Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., tarafından belirlenen süreler içerisinde Elektronik İşlem Platformu‘na emir iletebilir. Müşteri, Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.,’nin diğer ülke piyasalarındaki ya da kullanılan elektronik işlem platformlarının yerel saat ve/veya mutabakat veya diğer nedenlerle; ayrıca, ulusal ve/veya uluslararası piyasaların tatil olduğu günlerde emir kabul etmeyebileceğini, yaz saati uygulaması ve benzeri değişiklikler nedeniyle emir iletim saatlerinde değişikliğe gidebileceğini kabul eder.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., müşteri emrinin iletilmesi hususunda gerekli özeni gösterir. Ancak, Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., durumu müşteriye hemen bildirmek suretiyle emirlerini kısmen veya tamamen kabul etmeyebilir. Müşterinin bu sözleşme uyarınca yatırması gereken teminatları süresi içinde yatırmaması durumunda Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., , müşterinin riskinin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya yönelik yeni emirlerini kabul etmez.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından müşteri emirlerinin kabul edilmemesi kararı alınması ve bu kararın tebellüğünden sonra Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., üşterinin pozisyonunu veya riskini azaltacak emirler dışındaki emirlerini kabul etmez.

e) Kabul Edilen Emirlerin Durumunun Müşteri Tarafından Elektronik Ortamda Takibi Ve Müşteriye Elektronik Ortamda Yapılacak Bildirim Esasları

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., tarafından elektronik ortamda tutulacak kayıtlarda, hesaplarda gerçekleşen tüm alım satım işlemlerine, tüm varlık giriş çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, hesaplara tahakkuk ettirilen her türlü ücret, komisyon ve vergi tutarlarına, hesapların teminat durumlarına ilişkin bilgiler mevcut olacaktır.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., müşteri emirlerinin tümünü alınış zamanına göre sıralanmasına imkan verecek nitelikte saklayacaktır. Müşteriler, elektronik işlem platformu üzerinden bu bilgilere erişim ve takip imkanına sahip olacaklardır.

Ayrıca Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., müşterilerine, kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak, aylık ve günlük bildirimlerde bulunacaktır.

Turkish Yatırım, her işlemin yapıldığı günü izleyen iş günü içerisinde, bir önceki gün içinde alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde, müşterilere günlük bildirimlerde bulunacaktır. Günlük bildirimlerde, bildirimin yapılma şekli, müşteri ile Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., rasında belirlenecektir. Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., aylık bildirimlerinde; ilgili dönem içerisinde, alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat ve miktar bilgilerine, kapatılan pozisyonlara ilişkin olarak, kesin kar ve zarar tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına, Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., nezdinde tutulan nakit, menkul kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere, hesaba tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına ilişkin bilgileri açık ve anlaşılır bir biçimde yer verecektir.

Aylık bildirimler yazılı olarak, ilgili dönemi izleyen 7 gün içerisinde müşterilerin adreslerine taahhütlü olarak gönderilecektir. Ancak müşterilerin yazılı talebi ile beyan ettikleri bir e-posta adresi olursa, müşteri isteği doğrultusunda bildirimler, mail yolu ile de yapılabilecek ya da müşterilerin, elektronik ortamda bu verilere ulaşımı Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., arafından mümkün kılınacaktır. Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., bildirimin yapıldığına dair ispat yükü taşımaktadır.

Yazılı talep ile Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., ’den günlük ya da aylık bildirim istemediğini bildiren müşterilere ise bildirim yapılmayabilecektir. Ayrıca ilgili dönem içerisinde ilgili hesapta herhangi bir hareket oluşmamışsa, Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., tarafından bildirimde bulunulmayabilecektir.

f) Alınan Kişisel Verilerin Saklama Ve Kullanım Koşulları Nelerdir?

Müşteriye ait tüm bilgiler yalnızca yetkili kişilerin erişim imkanı olduğu güvenli veri tabanında saklanmaktadır.

Müşteri hesap şifreleri, müşterinin cep telefonun a gönderilmekte ve güvenlik amaçlı olmak üzere müşteri tarafından değiştirilmesi istenmektedir.

Her şifre tek bir müşteri için geçerlidir ve her müşteri kendi şifre ve kullanıcı numaralarıyla yalnızca kendi hesabına erişim sağlayabilir.

Müşterilerden telefonla alınacak emirler için, anne kızlık soyadı girişi yapılması istenecektir.

Tüm müşteri sözleşmeleri ve belgeler yalnızca erişim yetkisi olan kurum çalışanları tarafından güvenli ortamlarda saklanır.

Bu sayfada bulunan bilgiler genel niteliktedir. Müşterilerin, kaldıraçlı alım satım piyasasında işlem yapabilmelerine yardımcı ya da alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgi sayfada bulunmamaktadır. Sayfada yeterli bilginin bulunmayışından Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş., sorumlu tutulamaz.

Ayrıntılı bilgi için kaldıraçlı alım satım piyasası uzmanlarımızla görüşebilirsiniz.
@2012 Her Hakkı Turkish FX'e aittir.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Web sitesindeki bilgi ve fikirler Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanilan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bu bilgilerin doğruluğu veya bütünlüğü konusunda bir garanti veremez. Web sitesinde yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. web sitesindeki görüşler,tahmin ve prejeksiyonlar raporu hazırlayan analistlerin fikirlerini yansıtmaktadır. Analist / ler görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptirler. Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. web sitesi sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve personeli bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu sitede bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Foreks piyasası kaldıraçlı bir pazardır. Yüksek seviyede risk içerir ve yatırdığınız paranın tamamını kaybetmenize sebep olabilir. Bu nedenle kaybetmeyi göze alabileceğiniz tutardaki miktarlarla işleminizi gerçekleştirmenizi tavsiye ederiz. Forex yatırımları her yatırımcı için uygun bir pazar olmayabilir. Piyasanın içerdiği riskleri tam olarak anladığınızdan emin olmanızı ve gerek duymanız halinde daha önce bu tip işlemleri yapmış olan kişilerden tavsiye almanızı öneririz.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin işlemden yarattığı net gelir yatırımcının elde ettiği kardan veya uğradığı zarardan bağımsızdır dolayısıyla alınan pozisyona bağlı bir çıkar çatışması bulunmamaktadır.